regulamin

§1 Postanowienia wstępne i definicje

 • Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki świadczenia i zasady korzystania z serwisu internetowego jakkupićtesle.pl prowadzonego przez EV RENT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Juliusza Słowackiego 18/4, 60-823 Poznań, NIP 7831842484, REGON 38975977500000, e-mail: kontakt@ev-rent.pl, w tym warunki nabywania Produktów udostępnianych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
 • Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 123, ze zm.).
 • Regulamin udostępniany jest w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie oraz wydrukowanie.
 • Poprzez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć:
  • 1) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Sklepie;
  • 2) Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • 3) Koszyk – element Sklepu, gdzie Klient przenosi Produkty, które zamierza kupić.
  • 4) Produkt – każdy udostępniany w serwisie materiał audiowizualny (treści cyfrowe w szczególności w postaci szkoleń on-line);
  • 5) Sklep (Serwis) – serwis internetowy dostępny pod adresem jakkupictesle.pl, za pośrednictwem, którego Klient składa Zamówienia na zakup Produktów oraz korzysta z dostępu do Produktów (treści cyfrowych);
  • 6) Umowa – umowa w zakresie zdalnego dostępu do zamówionych Produktów zawarta pomiędzy Spółką a Klientem z wykorzystaniem Serwisu (umowa dostępu do treści cyfrowych);
  • 7) Spółka (Sprzedawca) – EV RENT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Juliusza Słowackiego 18/4, 60-823 Poznań, NIP 7831842484, REGON 38975977500000;
  • 8) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia umowy dotyczącej danego Produktu.
  • 9) Usługa – usługa polegająca na zapewnieniu Klientowi dostępu z wykorzystaniem Serwisu do zakupionych przez niego treści cyfrowych (Produktów) stanowiących własność Sprzedawcy, w szczególności w postaci pojedynczego Produktu lub serii Produktów (np. w postaci szkolenia on-line składającego się z kilku materiałów audiowizualnych wraz z materiałami pomocniczymi).
 • Materiały użyte do prezentacji Produktów, w szczególności zdjęcia, opisy i inne treści są częścią Serwisu, stanowią własność Spółki i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.
 • Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w kursie JAK KUPIĆ TESLE są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

§2 Wymagania techniczne, funkcjonalność i interoperacyjność treści cyfrowych, świadczenie usług drogą elektroniczną (dostęp do Serwisu) 

 • Spółka świadczy na rzecz Klienta, usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu składania Zamówień na Produkty, zakupu dostępu do Produktów oraz korzystania z Produktów z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
 • Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Serwisu następuje nieodpłatnie. Nabycie dostępu do Produktów (treści cyfrowych) umieszczanych przez Spółkę w Serwisie następuje odpłatnie.
 • Do składania Zamówień, korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym posiadania dostępu do zakupionych Produktów konieczne jest posiadanie: 1) aktywnego konta poczty elektronicznej, 2) przeglądarki internetowa uwzględniającej bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript, 3) włączonej obsługi cookies w przeglądarce, 4) dostępu do Internetu, 5) zainstalowanej aplikacji umożliwiającej odczytywanie plików PDF, 6) możliwości odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z Produktów zawierających treści cyfrowe / materiały audiowizualne).
 • W celu korzystania z Usług Klient powinien we własnym zakresie i na własny koszt uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu.
 • Spółka nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów związanych z dostosowaniem do wymagań technicznych, w tym pozyskania odpowiedniego sprzętu i oprogramowania oraz uzyskania, utrzymania i opłacenia właściwego łącza.
 • Spółka informuje, że korzystanie z usług świadczonych przez sieci informatyczne wiąże się z ryzykiem. Główne ryzyka użytkowania usług świadczonych drogą elektroniczną obejmują m.in. ryzyko poniesienia szkody przez działanie złośliwego oprogramowania, ataków socjotechnicznych i hakerskich. Spółka rekomenduje, by Klient zaopatrzył komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował.
 • Dostępność do Serwisu dla Klienta przebywającego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być ograniczona w całości lub części.
 • Funkcjonowanie Serwisu wymaga cyklicznego monitoringu technicznego, poprawek i konserwacji, co może spowodować czasowe i krótkotrwałe przerwy w działaniu Serwisu.
 • Spółka dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia wysokiej jakości działania Serwisu, ale w zakresie wynikającym z właściwości sieci Internet, z której korzysta Klient, Spółka nie gwarantuje nieprzerywanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.
 • Klient jest ograniczony do korzystania z usługi na dwóch aktywnych urządzeniach.

§3 Rejestracja w Serwisie i korzystanie z Serwisu 

 • W celu dokonania zakupu danego Produktu Klient powinien dokonać rejestracji w Serwisie.
 • Rejestracja Klienta w Serwisie umożliwia w szczególności zapamiętanie w bazie danych Serwisu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia zdalny dostęp do nabytych treści cyfrowych (Produktów).
 • Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji jest szyfrowany odpowiednim protokołem. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje takiego udostępnienia.
 • Wypełniając formularz rejestracji Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, dokładnego adresu zamieszkania. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).
 • W celu złożenia Zamówienia w Serwisie należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych w Serwisie.
 • Klient w celu zakupu dostępu do Produktów zbiera je do Koszyka. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
 • W toku procesu Zamówienia Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: dane do faktury, sposób płatności i inne.
 • Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
  • 1) głównych cechach Produktu (np. opisie kursu on-line ze wskazaniem ilości materiałów audiowizualnych składających się na kurs),
  • 2) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za dostęp do Produktu za pośrednictwem Serwisu (wraz z podatkami),
  • 3) możliwości odstąpienia od Umowy (jeżeli dotyczy).
 • Klient wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
 • Zawarcie Umowy między Klientem a Sprzedawcą w zakresie dostępu do danego Produktu następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Serwisie i uregulowaniu płatności za dostęp do Produktu.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
 • Po otrzymaniu płatności za dany Produkt Spółka przesyła Klientowi potwierdzenie opłacenia Zamówienia wraz z linkiem dostępu do danego Produktu. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem, a Sprzedawcą (umowa o świadczenie Usługi w zakresie dostępu poprzez Serwis do opłaconego Produktu). W przypadku Produktów objętych ofertą przedsprzedażową, Umowa zostaje zawarta w momencie, w którym linku dostępu do Produktu z oferty przedsprzedażowej staje się aktywny.
 • Do sprzedaży promocyjnej może być przeznaczona ograniczona liczba dostępów do Produktów. W takim przypadku, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania przyjętego przez Spółkę limitu dotyczącego danej sprzedaży promocyjnej.

§3 Ceny i płatności

 • Ceny znajdujące się przy Produktach wyrażone są w polskich złotych.
 • Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych Produktów do Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Serwisem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 • Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:
 • 1) przelewem poprzez elektroniczny system Przelewy24
 • 2) przelewem tradycyjnym 
 • Zamówienia na Produkty (treści cyfrowe) realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę instrukcji (linku) dostępu z Produktu w wiadomości e-mail.
 • Sprzedawca może okresowo umożliwiać Klientom składanie Zamówień na dostęp do Produktów, zanim ich oferta pojawi się w regularnej sprzedaży (przedsprzedaż). Szczegółowe warunki dostępu do Produktów objętych ofertą przedsprzedaży określa odrębny regulamin bądź inne treści prezentowane w Serwisie.

§5 Prawa autorskie do treści Serwisu, w tym do Produktów, zakres uprawnień i obowiązków Klientów

 • Treści cyfrowe składające się na Serwis, a w szczególności udostępniane w Serwisie Produkty podlegają ochronie prawnej, w tym na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także przepisów o ochronie baz danych.
 • Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do utworów umieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności do Produktów dysponuje Spółka, bądź inny podmiot wskazany w Serwisie.
 • Klient może korzystać z dostępu do Produktów wyłącznie poprzez Serwis. Utrwalanie, trwałe zwielokrotnianie lub jakakolwiek inna forma ingerencji przez klienta w treści Serwisu, w tym Produkty, która byłaby sprzeczna z prawem lub postanowieniami Regulaminu jest zabroniona.
 • Spółka udziela Klientowi ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej licencji na dostęp i przeglądanie Produktów oraz związanych z nimi treści, za które uiścił wszystkie wymagane opłaty, wyłącznie poprzez Serwis, wyłącznie w celach osobistych, edukacyjnych lub związanych z prowadzoną przez Klienta podstawową działalnością gospodarczą oraz zgodnie z wszelkimi warunkami lub ograniczeniami związanymi z poszczególnymi Produktami. Inne sposoby korzystania są wyraźnie zabronione. W szczególności Klient nie może reprodukować, redystrybuować, przekazywać, cedować, sprzedawać, transmitować, wypożyczać, udostępniać, pożyczać, modyfikować, adaptować, edytować, tworzyć dzieł pochodnych, udzielać podlicencji lub w inny sposób przenosić lub używać danego Produktu.
 • O ile wskazane w treści Serwisu warunki dostępu do danego Produktu nie wskazują inaczej, dostęp poprzez Serwis do opłaconego przez Klienta Produktu udzielany jest na czas określony, dwa lata od zawarcia Umowy, chyba że Spółka będzie zobowiązana do wcześniejszego zablokowania dostępu do danego Produktu z powodów prawnych.
 • Sprzedawca może odmówić utworzenia konta w Serwisie, zablokować lub usunąć istniejące konto Klienta, jeżeli Spółka poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że działanie danego Klienta jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Sprzedawcy. W razie wystąpienia wskazanych okoliczności Sprzedawca może również odpowiednio zablokować Usługi świadczone Klientowi.

§6 Prawa odstąpienia od umowy

 • Opisane poniżej i przysługujące Konsumentom prawo odstąpienia od Umowy przysługuje również w odniesieniu do zakupionych treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (Produkty), chyba że wyraźnie w procesie Zamówienia dotyczącego danego Produktu zastrzeżono inaczej, na co Klient wyraził wyraźną zgodę.
 • Klient będący Konsumentem może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy z usługi dostępu do Produktu nabytej w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od zakupu dostępu do Produktu (treści cyfrowej) lub 14 dni od umożliwienia mu dostępu do uprzednio zakupionego Produktu (treści cyfrowej) w ramach przedsprzedaży. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Spółki lub na adres e-mail podany w Regulaminie.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca otrzymaną płatność niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 • Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z następującego wzoru:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

imię i nazwisko adres numer rachunku bankowego 

Niniejszym składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu zawartej dnia [data] dotyczącej Produktu [nazwa]. Uiszczoną cenę proszę zwrócić na mój rachunek bankowy.

(podpis )

§7 Postępowanie reklamacyjne

 • Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu bądź związaną z Usługami, wysyłając wiadomość e-mail pod adres: kontakt@ev-rent.pl lub listownie na adres Spółki.
 • W reklamacji Klient powinien wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać Umowę oraz Usługę, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Klientem (np.: adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej). Spółka może zwrócić się do Klienta o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 • Reklamacje będą rozpatrywane przez Spółkę niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od jej zgłoszenia uważa się za jej uznanie.
 • Wniesienie przez Klienta reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Spółkę, nie wpływa na uprawnienie Klienta do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z korzystaniem z Serwisu bądź zawartą Umową w drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 • Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument ma możliwość: 1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy; 2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a sprzedawcą; 3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów; 4) skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pośrednictwem platformy ODR funkcjonującej w sieci Internet pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr
 • Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

§9 Dane osobowe i pliki cookies

 • Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną (dostęp do Serwisu) oraz zapewnienia dostępu do Produktów.
 • Właściciel Sklepu wydaje newsletter, w którym zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty i nowych Produktów. Newsletter jest wysyłany tylko do Klientów, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.
 • Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie w celu, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://ev-rent.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/
 • Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

§10 Postanowienia końcowe

 • W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 • Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Spółką a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Spółki.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.04.2023 r.
 • Wszelkie ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Spółkę. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

Power by Daniel Grzyb